การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

  • ชุติกาญจน์ อุ่นประเดิม
  • เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
คำสำคัญ: การวางแผน, กลยุทธ์, การวาแผลกลยุทธ์, การบริหารสถานศึกษา, การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำแนกตามภูมิหลังของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัย พบว่า 1) ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 61.21 อายุมากกว่า 55 ปี ร้อยละ 47.27 ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 93.33 ประสบการณ์ในตำแหน่งต่ำกว่า 6–10 ปี ร้อยละ 45.46 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 52.73 2) การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการกำหนดทิศทางของสถานศึกษาเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ ด้านการกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษา และการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษาตามลำดับ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ .01 ส่วนผู้บริหารที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 4) ข้อเสนอแนะต่อการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในด้านการศึกษาสภาพของสถานศึกษา ได้แก่ ควรกำหนดกิจกรรมหรือแผนงานอย่างเป็นระบบ โดยร่วมมือกันทุกฝ่าย ด้านการกำหนดทิศทางของสถานศึกษา ได้แก่ควรสร้างความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และด้านการกำหนดกลยุทธ์ในสถานศึกษา ได้แก่ ในการจัดทำแผนงานโครงการของสถานศึกษาต้องมีความชัดจน สามารถปฏิบัติได้จริงและตรงตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย