การใช้บทบาทสมมติในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  • นางสาวจันทกานต์ ไพรศรี
คำสำคัญ: กิจกรรมบทบาทสมมติ พัฒนาการ ทักษะการพูด

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการใช้บทบาทสมมติในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1.) เพื่อศึกษาผลการสอนทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ       2.) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง ดำเนินการทดลองกลุ่มเดียวแบบอนุกรมเวลา (Quasi-Experimental Research Conducted by One Group Time Series Design) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา จำนวน 26 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จำนวน 12 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินบทบาทสมมติ 2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสถิติทดสอบที (Pair t-test) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่าการสอนโดยการใช้บทบาทสมมติช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้บทบาทสมมติเป็นไปในเชิงบวกโดยนักเรียนระบุข้อดีของการสอนการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติไว้ 4 ประการ ได้แก่ วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และประโยชน์ของการเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ

เผยแพร่
01-09-2018