ผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • นางธนัดดา ชาติวัชรไพสิฐ
คำสำคัญ: วิธีสอน PPP ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบ PPP ที่มี 3 ขั้นตอนคือ P1 ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation) P2 ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice) P3 การปฏิบัติหรือขั้นการใช้ภาษา (Production) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีสอนแบบ PPP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน โดยสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t–test

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการทดสอบก่อน และหลังการใช้วิธีสอนแบบ PPP หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้วิธีสอนแบบ PPP มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55

เผยแพร่
01-09-2018