ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

  • นางสาวกัลป์ปภัส มีนโรจน์ทวี
คำสำคัญ: การตัดสินใจ ปัจจัยการตัดสินใจ การตัดสินใจของผู้ปกครอง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจาก กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครอง จำนวน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1)         ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.70 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 43.48 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 51.59 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 86.38 รายได้ต่อเดือนของครอบครัว 15,000-20,000 บาท ร้อยละ 79.13 และระดับชั้นของนักเรียนในการปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 67.54 2) ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีการตัดสินใจในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับ ที่หนึ่ง รองลงมาผู้ปกครองมีการตัดสินใจในระดับมากในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านชื่อเสียงของโรงเรียน และด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตามลำดับ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพ และระดับการศึกษา ต่างกันมีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ปกครองที่มีเพศ รายได้ และระดับชั้นของนักเรียนในความปกครองต่างกันมีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

เผยแพร่
01-09-2018