การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

  • นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์
คำสำคัญ: เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน สื่อการเรียนการสอน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำแนกตามสถานภาพของครู ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู จำนวน 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Schffe'Method) ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.75 อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 39.93 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 83.56 และมีประสบการณ์สอน 5-10 ปี ร้อยละ 40.60 2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูผู้สอนมีการใช้ด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ ด้านการค้นหาและสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย ด้านการพัฒนาตนเองผ่านระบบเครือข่าย และด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

เผยแพร่
01-09-2018