สำนักดนตรีไทยบ้านปลื้มปรีชา

  • นายฐิติกิติ์ ศิริชานนท์
คำสำคัญ: สำนักวิชา ดนตรีไทย บ้านปลื้มปรีชา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของสำนักดนตรีไทยบ้านปลื้มปรีชา ศึกษาผลงาน       ด้านดนตรี และบทบาทหน้าที่สำนักดนตรีไทยบ้านปลื้มปรีชาที่มีต่อสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมจากเอกสารตำราทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และจากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มทายาทบ้านปลื้มปรีชา จำนวน 4 ท่าน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักดนตรีไทยบ้านปลื้มปรีชา จำนวน 12 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ระยะเวลาในการทำงานวิจัยในครั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่า สำนักดนตรีไทยบ้านปลื้มปรีชา ต้นตระกูลดนตรี ได้อพยพมาจากพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระประณีตวรศัพท์ (เขียน วรวาทิน) ได้จัดตั้งคณะดนตรีขึ้นใช้ชื่อว่า “ประณีตศิลป์” ภายหลัง ครูโม ปลื้มปรีชา ได้ดำเนินงานต่อสำนักดนตรีไทยแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ภายในซอยศาลาต้นจันทน์ จังหวัดธนบุรี ต่อมา พ.ศ. 2507 ครูโม ปลื้มปรีชา ได้ย้ายบ้านเรือนมาอยู่ในซอยวัดบางเสาธง อำเภอบางกอกน้อย ครูโม ปลื้มปรีชา เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านดนตรีเป็นที่ประจักษ์ เช่น นำวงปี่พาทย์มอญชุดเล็กไปบรรเลงในงานวชิราวุธนุสรณ์ ในปี พ.ศ. 2503 และได้สร้างเครื่องดนตรีไทยโดยใช้วัสดุทดแทน ครูโม ปลื้มปรีชา ถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. 2509 สำนักดนตรีไทยได้ดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในความดูแลของทายาท ผลงานสำคัญที่ปรากฏชื่อเสียง คือ การประชันปี่พาทย์ไม้แข็ง ณ วัดพระพิเรนทร์ ในปี พ.ศ. 2518 สำนักดนตรีไทยบ้านปลื้มปรีชาเป็นสำนักดนตรีที่มีบทบาทรับใช้สังคมมีหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมตามความเชื่อ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ สำนักดนตรีแห่งนี้ถือเป็นแหล่งที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีต่อมานักดนตรีภายในสำนักได้เป็นครูอาจารย์ดนตรีไทย ศิลปินดนตรีไทย และนักวิชาการด้านดนตรีไทยเป็นจำนวนมากสำนักหนึ่ง ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เผยแพร่
01-09-2018