การใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • ปัญจพร ธนาชิรานันท์
  • วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
คำสำคัญ: วิธีสอน, ไวยากรณ์และแปล, ไวยากรณ์, ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปลของวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบไวยากรณ์และแปลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ดำเนินการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบแปลไวยากรณ์ จำนวน 12 ชุด 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าที (t-test for Independent Samples) และร้อยละ (Percentage)
ผลการศึกษาพบว่า ผลการใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลคะแนนวัดความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล ลำดับแรกคือ ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากส่วนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นลำดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหาแต่ยังพึงพอใจในระดับมาก

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย