การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก

  • นางเพ็ญนภา เว็บบ์
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ รวมถึงนโยบายที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนการสร้างแนวทางพัฒนาการทางการเมืองของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายผู้สูงอายุตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม (Mix Methodology) มีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาจากรายด้านพบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านความสนใจทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านการเลือกตั้ง และด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) อยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก กว่าร้อยละ 88.50 ทราบว่า ภาครัฐมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับน้อย และส่วนใหญ่ทราบเพียงบางเรื่องเท่านั้น

            จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ (1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครนายกและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น และประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น (2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครนายก และหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่
01-09-2018
ประเภท
บทความวิชาการ