ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  • นางสาวปริญญา ศรีสุคนธ์
คำสำคัญ: ความผูกพัน แรงจูงใจในการทำงาน ข้าราชการ รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2) เพื่อศึกษาความผูกพันขององค์การของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์แรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างจากข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 324 ตัวอย่างด้วยแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการ (Enter Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ด้านความสำเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านความมั่นคงในการทำงาน สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามความผูกพันต่อองค์กรที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เผยแพร่
01-09-2018