การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี

  • นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ฟัก
คำสำคัญ: องค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน การบริหารจัดการ การพัฒนา ภาวะผู้นำ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย       เพื่อศึกษาการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา   ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตการปกครองท้องที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 287 คน ในข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วย t–test  f–test  และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การปฏิบัติด้านการบริหารจัดการและด้านการมีส่วนร่วม กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ศักยภาพในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Peason’s Moment Correlation Coefficient หรือ  r) โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรีต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนา ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของการพัฒนากองทุน และปัจจัยด้านภาวะผู้นำของการพัฒนากองทุน ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรีมากที่สุดได้แก่การบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ และโปร่งใส ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ได้แก่การติดตามการใช้เงินกองทุนสวัสดิการของชุมชน และการวางแผนตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน หรือควรมีการจัดสัมมนาศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง และประสบความสำเร็จ 

เผยแพร่
01-09-2018