ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีหลักประกันทางธุรกิจ โดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย

  • นางสาวสุชาดา สว่างพงษ์
คำสำคัญ: กฎหมายการบังคับคดี หลักประกันทางธุรกิจ การประมูลโดยเปิดเผย

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคดีหลักประกันทางธุรกิจ    โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาความไม่ชัดเจนในวิธีการจำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย และการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นมีวิธีการอย่างไร รวมทั้งวิธีการคัดค้านการขายทอดตลาด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าถ้อยคำในตัวบทของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีความไม่ชัดเจนรวมทั้งการที่ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนของการคัดค้านการขายทอดตลาดมาบังคับใช้ โดยอนุโลมซึ่งยังคงมีปัญหา และอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้าในการบังคับหลักประกันซึ่งหากเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผยตามกฎหมายต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นไม่จำต้องเป็นการขายทอดตลาดเสมอไป แต่จะให้กระทำโดยวิธีการอันสมเหตุสมผล และราคาที่จะขายนั้นต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ในเชิงพาณิชย์ และไม่มีการคัดค้านการขายทอดตลาด

ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้บัญญัติความหมายของถ้อยคำ “การดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย” และ “วิธีการขายทอดตลาด” นั้น ควรต้องบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน รัดกุม ไม่ถูกตีความไปในวิธีการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือควรบัญญัติให้ใช้วิธีการขายทรัพย์สินโดยวิธีอื่นที่สมควร และควรต้องมีการตรากฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายทรัพย์สินโดยการประมูลโดยเปิดเผย การประเมินราคาของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่ถูกบังคับหลักประกัน โดยจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับและหรือดูแลโดยตรง

เผยแพร่
01-09-2018