การประมาณอายุคราบเลือดโดยวิธีทางจุลชีววิทยา

  • นางสาวจิณห์นิภา พลีทอง
คำสำคัญ: อายุคราบเลือด การประมาณอายุคราบเลือด วิธีทางจุลชีววิทยา

บทคัดย่อ

คราบเลือดที่พบในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากอายุของคราบเลือดสามารถบ่งบอกถึงระยะเวลาการเกิดเหตุและระยะเวลาการเสียชีวิตได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นของแบคทีเรียที่พบในคราบเลือดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 2) ประมาณอายุของคราบเลือดจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม 3) ศึกษาความสามารถในการทำลายแบคทีเรียของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่มีอยู่ในเลือดจากตัวอย่างอาสาสมัคร โดยประเมินจากปริมาณแบคทีเรียที่พบในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทาง              จุลชีววิทยา ทำการทดลองโดยหยดเลือดที่ได้จากอาสาสมัครจำนวน 4 คน ปริมาตรหยดละ 500 ไมโครลิตร ลงบนพื้นกระเบื้อง ปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 วัน แล้วตรวจนับปริมาณแบคทีเรียที่พบด้วยเทคนิค Pour Plate บนอาหาร PCA

ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในคราบเลือดได้นั้น เป็นกลุ่มของแบคทีเรียแกรมบวก เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียเฉลี่ยในตัวอย่างเลือดที่ได้จากอาสาสมัครทั้ง 4 คน เทียบกับชุดควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ปริมาณแบคทีเรียเฉลี่ยในตัวอย่างเลือดที่ได้จากอาสาสมัครทั้ง 4 คน เองนั้นไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาที่เปลี่ยนไป พบว่าปริมาณแบคทีเรียเฉลี่ยในตัวอย่างเลือดที่ทิ้งไว้ที่ระยะเวลาต่าง ๆ ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการประมาณอายุคราบเลือดโดยวิธีทางจุลชีววิทยา ซึ่งประเมินจากปริมาณของแบคทีเรียที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งาน หากพบรอยเลือดตกอยู่บนพื้นกระเบื้องภายในบริเวณบ้านหรืออาคารต่าง ๆ เป็นเวลาหลายวัน

เผยแพร่
01-09-2018