การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

  • ฐปนรรฆ์ มาลี
  • ผดุง พรมมูล
คำสำคัญ: บริหารงานทั่วไป, สังกัดกรุงเทพมหานคร, วิทยฐานะครู

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด จำ แนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของครู โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการสำรวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย สรุปได้ว่า 1) การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 2) การเปรียบเทียบ ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร งานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ด้านงานอาคารสถานที่ แตกต่างกันที่ระดับ นัยสำคัญ .05 3) การเปรียบเทียบครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปของ โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ในด้านงานคณะกรรมการสถานศึกษา แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 4) การเปรียบเทียบครู ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5) การเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร งานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านงานสารสนเทศและการวางแผน แตกต่างกันอย่างที่ระดับนัยสำคัญ .05 6) การเปรียบเทียบครู ที่มีวิทยฐานะต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย