กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF