การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  • กมลชาติ อุ่นยศ
  • สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์
คำสำคัญ: การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของครู, เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ, การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของครู ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน จำนวน 320 คน โดยแบบสอบถาม ที่ใช้มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96 พบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูมีการปฏิบัติในมาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และมาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ส่วนครูมีการปฏิบัติในมาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เป็นอันดับสุดท้าย ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุราชการ ประสบการณ์ในการสอน และระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่มีกลุ่มโรงเรียนต่างกัน มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย