การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  • บุษปวัน อภิรักษ์สุตานนท์
  • ประเสริฐ อินทร์รักษ์
คำสำคัญ: การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) ผลการยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 36 เขต เป็นการวิจัย แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ เรียงตามลำดับน

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย