แนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

  • เบญญาภา สิทธิวงศ์
  • ชูชีพ พุทธประเสริฐ
คำสำคัญ: แนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ, สถานรับเลี้่ยงเด็กเอกชน, มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ และ 3) เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติ และเงื่อนไขความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงและอบรมเด็กเอกชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ โดยการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการสรุปอุปนัย ขั้นตอนที่ 3 จัดทำ เสนอร่าง และตรวจสอบประสิทธิภาพแนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ คือ ร่างและแบบตรวจสอบประสิทธิภาพแนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปอุปนัย
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันของการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มีระดับการปฏิบัติ/เป็นจริงสูงที่สุด คือ มาตรฐานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ผลการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการปฏิบัติ เป็นเลิศ พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติครบถ้วนทุกมาตรฐาน
สำหรับการนำเสนอแนวปฏิบัติ และเงื่อนไขความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ผลการตรวจสอบความความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย