การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  • พัชรา สินลอยมา
  • วรธัช วิชชุวาณิชย์
  • มุทิตา มากวิจิตร์
คำสำคัญ: บริหารจัดการกำลังพล, เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร, กองบัญชาการตำรวจนครบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการด้านกำลังพลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการกำลังพลในรูปแบบแห่งการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice) ในการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและจัดทำเป็นคู่มือสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาด้วยวิธีการสำรวจสถานภาพและความต้องการของกำลังพลด้านจราจรในสถานีตำรวจนครบาล 88 แห่ง ประกอบกับสัมภาษณ์เชิงลึกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านงานจราจร และการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายและเทคนิคการปฏิบัติงานจราจรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประสบกับปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและกำลังพลในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีอัตรากำลังพลว่างมากถึง 1,544 นาย และภายในระยะเวลา 5 ปี จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเกษียณอายุราชการอีกจำนวนมาก หากไม่มีการวางแผนรองรับที่ดีอาจทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนกำลังพลในการปฏิบัติงานด้านการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รูปแบบหรือเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก ด้านงานจราจร ต้องมีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงาน ประการสำคัญต้องสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันการสร้างความรักและความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชน ภายใต้นิยาม “ตำรวจจราจรเป็นมิตร ใกล้ชิดประชาชน” ก็เป็นเทคนิคสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของงานจราจร

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย