กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF