ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

  • ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์
  • เสรี วงษ์มณฑา
  • ชุษณะ เตชคณา
คำสำคัญ: ความคิดเห็น, การท่องเที่ยว, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

บทคัดย่อ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และด้านการท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความโดดเด่นเฉพาะตัว การศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ นักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยว เรียงตามอันดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางกายภาพ มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา ตามลำดับ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาดกระบวนการ บุคลากร และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยปัจจัยด้านการท่องเที่ยวทุก ๆ ด้าน ในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญ ในระดับมากทั้งสิ้น

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย