การประสานงานระหว่างผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาหลัก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

  • ปิยาภัทร สุวรรณปรีดี
  • อารีย์ญา ศรีสมบูรณ์
  • จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล
คำสำคัญ: การประสานงาน, การจัดการก่อสร้าง, ปัญหางานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรครวมถึงการเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการประสานงานในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับเหมาหลักในโครงการก่อสร้างชานเมือง จากการเปรียบเทียบปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาการสื่อสารเกิดจากภาษา/การถ่ายทอด/การสั่งการ ที่ไม่เข้าใจกันของบุคลากรที่ทำหน้าที่ประสานงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 เกิดจากมีความเกรงใจทำให้เวลาประสานงานไม่กล้าพูด หรือแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากตัวบุคคล และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือ ต้องยอมรับกับปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย