การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้

  • วารุณี ลีลาพันธ์
  • สุรพล ราชภัณฑารักษ์
คำสำคัญ: ฐานคะแนนเสียง, พรรคประชาธิปัตย์, ท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยม, การขายตรง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2554 ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากการทำงานภาคสนาม และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตลอดจนใช้วิธีการสังเกตความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ที่สำคัญคือ หลักการขายตรง โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ (1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ (2) สาขาพรรคและแกนนำในภาคใต้ และ (3) ผู้นำชุมชนและประชาชนในภาคใต้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ทำงานประสานกันเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์กันในทุกมิติ
สาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถสร้างความนิยมในภาคใต้ พบว่า ภาวะผู้นำของ นายชวน หลีกภัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เป็นหลักสำคัญ และมีผู้นำรุ่นเก่าที่ได้รับความนิยมและ ความศรัทธา รวมถึงคนใต้มีอัตลักษณ์เฉพาะตน จำแนกได้ 3 เรื่อง ดังนี้ (1) อัตลักษณ์ทางสังคม (2) อัตลักษณ์ทางเศรษฐกิจ (3) อัตลักษณ์ทางการเมือง และคนใต้เข้าใจการเมืองลึกซึ้งเพราะได้รับการซึมซับมาตั้งแต่เด็กจากครอบครัวและจากวัฒนธรรม
การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้จนเกิดเป็นท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมนั้น มีผลต่อระบบการเมืองไทยทำให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ และคนใต้มีความสนใจด้านการเมืองสูงติดตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ทางการเมืองตลอดเวลา และเป็นภูมิภาคที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงน้อยคะแนนเสียงที่ได้รับส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานลงพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสาขาพรรคแล้วพยายามรักษาฐานเสียงไว้

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย