ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  • ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์
  • ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์
  • รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ
คำสำคัญ: การพัฒนาบุคาการ, การบริการ, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการในสายการบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (2) ศึกษาระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการในสายการบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 384 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการในสายการบินของพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านความรู้ 2) ปัจจัยด้านทักษะ และ 3) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับของปัจจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการในสายการบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านการบิน ด้านภาษาต่างชาติ และด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านทักษะ ได้แก่ ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาต่างชาติอื่น ๆ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินที่ทันสมัยถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรงต่อความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา การรับรู้ข่าวสารทั้งในและต่างประเทศและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย