กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐดินประสาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

  • วิจิตรา ศรีสอน
  • สัญฐาน ชยนนท์
  • องค์อร สงวนญาติ
  • สัญหณัฐ จักรภัทรวงศ์
  • ทิฆัมพร พันลึกเดช
คำสำคัญ: กลยุทธ์การตลาด, ธุรกิจอิฐดินประสาน, ขีดความสามารถในการแข่งขัน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการซื้ออิฐบล็อกประสาน 2. วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐดินประสาน และ 3. หารูปแบบกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐดินประสาน ของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางของประเทศไทย วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสม 1. วิจัยแบบคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 แห่ง 2. การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้าของร้าน เป็นที่รู้จัก รองลงมา ปัจจัยด้านกระบวนการ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความรวดเร็วในการให้บริการ จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐดินประสานของผู้ประกอบการด้วยการใช้ SWOT Analysis พบว่า จุดแข็ง ประกอบด้วย มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม จุดอ่อน ประกอบด้วย การขาดทีมงานผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และคู่แข่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย โอกาสประกอบด้วย ความต้องการสินค้าในตลาดยังมีอีกมาก และสามารถพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อุปสรรค ประกอบด้วย การขาดแคลนแรงฝีมือ อาจขาดแคลนได้ในระยะยาว เนื่องจากวัตถุดิบมีเฉพาะพื้นที่ค่าขนส่งสูงและไม่คงที่ รูปแบบกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐดินประสาน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การตลาดตามสถานการณ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การตลาดในร้านค้า การจัดทำสิ่งก่อสร้างตัวอย่างและจัดโครงการประกวดบ้านตัวอย่าง

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิชาการ