การพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

  • วธู โรจนวงศ์
  • อรพรรณ คงมาลัย
คำสำคัญ: กิจการเพื่อสังค

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยที่สามารถนำมาแก้ปัญหาและพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Study) 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน และ 3) การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย (Analysis and Conclusion) ทั้งนี้ผลจากการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย มีทั้งหมด 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1) กิจกรรมหลักภายในองค์กร (Core Activity) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบจนสิ้นสุดที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า โดยระหว่างการดำเนินงานของกิจกรรมหลักนั้นจำเป็นต้องมี 2) กิจกรรมสนับสนุนภายในองค์กร (Supporting Activity) ที่มาสนับสนุนให้ทรัพยากรและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกิจกรรมหลักมีคุณภาพดีขึ้น และ 3) กิจกรรมสนับสนุนภายนอกองค์กร (Externality) ที่มาช่วยให้การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ได้มากที่สุด โดยผลของงานวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้มีความยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาในสังคมของประเทศไทย

เผยแพร่
09-04-2018
ประเภท
บทความวิจัย