บทบรรณาธิการ

  • บร วารสาร

บทคัดย่อ

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตดำเนินการตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งวารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2561 นี้ได้รวบรวมบทความที่ทันสมัยจากสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในมิติด้านการจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านการบริหารภาครัฐ และด้านรัฐศาสตร์มีบทความวิจัยที่น่าสนใจอันสะท้อนถึงการแก้ปัญหาที่สำคัญของสังคม เช่น ปัญหาด้านการจราจรปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านเด็กและเยาวชน และปัญหาสังคมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงบทวิจารณ์หนังสือ “Korean Unification: Inevitable Challenges” โดย วิเชียร อินทะสี ซึ่งผู้วิจารณ์ได้สะท้อนแง่มุมและคุณค่าของหนังสือไว้อย่างน่าสนใจทางกองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ และหากผู้เขียนหรือผู้อ่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารฉบับนี้สามารถส่งข้อแนะนำมาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2417191-5 ต่อ 4131 และ 4135 โทรสาร 02-2433408 หรืออีเมล์ journalgraduate.sdu@gmail.com เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์
บรรณาธิการ

เผยแพร่
09-04-2018