กองบรรณาธิการ

  • บรรณาธิการ วารสาร

บทคัดย่อ

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน
รองศาสตราจารย์ ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์
ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญวัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา โรงเรียนนายร้อยต

เผยแพร่
01-01-2018