องค์ประกอบด้านความสำเร็จของระบบสารสนเทศในการซื้อสินค้าออนไลน์ บริบทสินค้าเด็ก

  • นายฐาปนพงศ์ กลิ่นนิล
คำสำคัญ: -

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบด้านความสำเร็จของระบบสารสนเทศในการซื้อสินค้าออนไลน์ บริบทสินค้าเด็ก และเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการขายสินค้าออนไลน์ บริบทสินค้าเด็ก ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ส่งต่อความสำเร็จของระบบสารสนเทศในการซื้อสินค้าออนไลน์ และองค์ประกอบใดบ้างที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบทที่ศึกษา รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าเด็กโดยใช้แบบสอบถาม อีกทั้งการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือ วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึงการนำมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามนำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มพ่อแม่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ และบุคคลทั่วไปที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) พบว่า มีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยโดยพิจารณาจากค่า Factor loading ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) คุณภาพของระบบ (System Quality) (2) คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) และ (3) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) โดยองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญที่สุดในการวิจัยครั้งนี้คือ คุณภาพของระบบ (System Quality) องค์ประกอบรองลงมา คือ คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) และองค์ประกอบสุดท้ายคือ คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบที่นำมาสู่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในการขายสินค้าออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เผยแพร่
01-09-2016