การตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันอิสระในจังหวัดเพชรบุรี

  • ธรรมรัตน์ คำแพง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  • สุเมธ ธุวดาราตระกูล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
คำสำคัญ: สถานีบริการน้ำมันอิสระ, การตัดสินใจใช้บริการ, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อ 1) ศึกษาระดับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันอิสระในจังหวัดเพชรบุรี และ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันอิสระในจังหวัดเพชรบุรี โดยจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ การวิจัยการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันอิสระในจังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การเก็บรวบรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันอิสระในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 384 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างน้อยที่สุด ผลการวิจัย พบว่า 1) การตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันอิสระในจังหวัดเพชรบุรี ด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรู้สึกภายหลังการใช้บริการอยู่ในระดับมาก มาเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ การรับรู้ปัญหาเกี่ยวกับการบริการอยู่ในระดับมาก การตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับมาก การค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก และการประเมินผลทางเลือกในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และ 2) ผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ และอาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันอิสระในจังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

เผยแพร่
07-12-2023