การศึกษาสารมาตรฐานภายในชนิดใหม่เพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ของเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ผสมสารส้มโดยแก๊สโครมาโทกราฟี

  • อธิป อจละนันท์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ปริญญา สีลานันท์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
คำสำคัญ: เมทแอมเฟตามีน, สารมาตรฐานภายใน, สารส้ม, แก๊สโครมาโทกราฟี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเสถียรและประสิทธิภาพของสารมาตรฐานภายใน (IS) ชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (MA) ที่ผสมสารส้มด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) โดยการศึกษาจากสาร 4 ชนิด ได้แก่ Diphenylamine (DPA), Benzylamine, N-methylbenzyl Amine และ Diphenhydramine ตัวอย่างที่ใช้เตรียมได้จากการผสมสารมาตรฐาน MA และสารส้มเข้าด้วยกันใน IS จากผลการวิจัย พบว่า 1) ความเสถียรของสารที่นำมาศึกษา มีเพียง DPA ที่เสถียรต่อตัวอย่าง ไม่ทำปฏิกิริยากับ MA และสารส้ม สามารถเตรียม และเก็บไว้สำหรับการวิเคราะห์ MA เป็นระยะเวลานานกว่า 1 เดือน และ 2) ตัวอย่างในสภาวะที่มี DPA และไม่มี DPA ให้ผลความเข้มข้นของ MA ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า DPA เป็น IS ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความเข้มข้นของ MA เนื่องจาก DPA ไม่รบกวนการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า DPA ที่นำมาพัฒนาเป็น IS ชนิดใหม่ให้ประสิทธิภาพและความเสถียรสูง สามารถเป็นทางเลือกในการวิเคราะห์สารเสพติด MA ที่ปนเปื้อนสารส้มได้โดยลดข้อจำกัดและความยุ่งยากของการวิเคราะห์ เนื่องจากวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของ MA ต้องมีการสกัดตัวอย่างเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนซึ่งส่งผลต่อความเสถียรของ IS แต่หากใช้ DPA เป็น IS จะลดขั้นตอนดังกล่าวลงได้ จึงสามารถนำผลการตรวจพิสูจน์เข้าสู่กระบวนการได้เร็วขึ้น ความคลาดเคลื่อนสำหรับการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ปนเปื้อนก็ลดลง อันเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนและสร้างความยุติธรรมต่อกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

เผยแพร่
06-12-2023