ผลกระทบของความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนและ การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ธนพัต จันต๊ะ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำสำคัญ: ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์, อัตราผลตอบแทน, การประเมินมูลค่าหุ้น

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทน และ 2) ศึกษาผลกระทบของอัตราผลตอบแทนที่มีต่อการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่มีการยื่นรายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 ครบทั้ง 3 ปีรอบระยะเวลาบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 95 บริษัท จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงิน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่ระดับนัยสำคัญของสถิติ .05 โดยความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กัน และ 2) อัตราผลตอบแทนมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยอัตราผลตอบแทนและการประเมินมูลค่าหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยปัจจัยที่แตกต่างกันมีผลมาจากผลคำนวณข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงิน และช่วงระยะเวลาบัญชี

เผยแพร่
26-02-2024