การพัฒนา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม ความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • อภิญญา เรือนเครือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน, ความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเปรียบเทียบความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระหว่างก่อน และหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 คน โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และแบบทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาอังฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า1. กิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพบทเรียน เท่ากับ 76.68/75.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางไวยากรณ์ระหว่างก่อน และหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางไวยากรณ์หลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เผยแพร่
25-01-2023
ประเภท
บทความวิจัย