กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์กับอัตราส่วนกำไรสุทธิและอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมในการทำนายอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ของบริษัทจดทะเบียนไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF