กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณลักษณะของกำลังแรงงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักที่ต้องการ ในจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF