คุณลักษณะของกำลังแรงงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักที่ต้องการ ในจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงสถานการณ์โควิด-19

  • นงเยาว์ จะมะลี วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วัลลภ พิริยวรรธนะ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำสำคัญ: คุณลักษณะ, กำลังแรงงาน, อุตสาหกรรม 5 ประเภทหลัก, จังหวัดร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของกำลังแรงงาน ในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักในจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานที่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง คือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเกี่ยวข้องกับการคัดสรรคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน จำนวน 9 ท่าน กลุ่มที่สอง คือ พนักงานจำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 17 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยนำข้อมูลมาเรียบเรียง และจำแนกอย่างเป็นระบบจากนั้นนำมาตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุป ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของกำลังงาน 1) มีความรับผิดชอบสูง 2) ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี 3) มีความคิดสร้างสรรค์ 4) สื่อความได้ดี 5) มีใจรักที่จะทำงาน และต้องการประสบความสำเร็จ ส่วนความต้องการแรงงานที่ต้องการในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรู้ในวิชาชีพต้องการแรงงานที่เป็นผู้มีความรู้ และทำงานตามความชอบความถนัดเหมาะสมกับองค์ความรู้ ด้านทักษะในวิชาชีพต้องการทักษะแรงงานที่ตอบสนองกับความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี ด้านคุณค่าวิชาชีพ ต้องการทักษะที่มีความภูมิใจในวิชาชีพ ด้านคุณลักษณะประจำตัวต้องการแรงงานที่ปฏิบัติงานด้วยงานซื่อสัตย์รักษาความลับในงานที่ปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีทัศคติที่ดี ด้านแรงจูงใจ ต้องการแรงงานที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รู้สึกภาคภูมิใจงานที่ทำ พอใจในเงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิสวัสดิการ

เผยแพร่
01-02-2023
ประเภท
บทความวิจัย