บทบาทของนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

  • พิจักษณ์ เกตุใหม่ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
คำสำคัญ: นิติวิทยาศาสตร์, การสืบสวนคดียาเสพติด, ยาบ้า

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)เพื่อศึกษาบทบาทของการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้า และ 2)เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้า การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง จากเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ระหว่างเดือนกันยายน–พฤศจิกายน 2564 รวม 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้หาความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง โดยผ่านความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ราย และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ผลการวิจัย พบว่า 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน สั่งการ สืบสวน จับกุม ขยายผล  เก็บข้อมูล และยึดทรัพย์สินผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า คือ การตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้น การตรวจลายนิ้วมือในห่อบรรจุยาบ้า และการเก็บวัตถุพยานหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวนส่งตรวจพิสูจน์ 2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้า ได้แก่ การนำนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดเบื้องต้น เช่น การตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันการกระทำความผิด การตรวจหาลายนิ้วมือในห่อบรรจุยาบ้า และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ในคดีเครือข่ายสมคบคิดมีการใช้แผนผัง I2 ในการเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในคดียาเสพติดประเภทยาบ้า การสืบหาเบาะแสในการกระทำความผิดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ต้องหาจากแอปพลิเคชันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

เผยแพร่
23-03-2023