ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ การเห็นคุณค่าในตนเองกับความสุขในการทำงานของ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

  • จิตธิยา เยาวภักดิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: ทัศนคติ, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ความสุขในการทำงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง และระดับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับความสุขในการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ( Stratified sampling ) คือ  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน  จำนวน  134  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล แบบวัดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง  และแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   t-test , F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษา  1) ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับสูง (x̄ =3.35) การเห็นคุณค่าในตนเองภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄ =4.29) และความสุขในการทำงานอยู่ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (x̄ =4.24)    2) พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินที่มี อายุแตกต่างกัน  มีความสุขในการทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 3) ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  4) การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

เผยแพร่
29-03-2023