วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตไวรัสโควิด-19 และการปรับตัวทางโครงสร้างรายได้ของ สายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ: การวิเคราะห์อัตราร้อยละ การเปลี่ยนแปลงของแหล่งรายได้สายการบิน

  • ฐาปนะ แตงจุ้ย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ปาลิดา สำเภาทอง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • นียกานต์ ลิ่มอรุณ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: โควิด-19, สายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ, รายได้จากผู้โดยสาร, รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อสายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier) และการปรับโครงสร้างของแหล่งรายได้ของสายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวนอน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตราส่วนและใช้อัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลง ในการเปรียบเทียบโครงสร้างรายได้ของสายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ 3 สายการบิน ในช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 3 สายการบินมีอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น คือ 86.25%, 41.43 และ 38.82% ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ IATA ที่ระบุถึงแนวโน้มการเติบโตทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ระบุได้ว่าการปรับโครงสร้างทางรายได้ของสายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบมีการมุ่งเน้นการดำเนินงานทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างมีนัยยะสำคัญ

เผยแพร่
31-12-2021
ประเภท
บทความวิจัย