กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF