แนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษของการประกอบธุรกิจร้านอาหารสีเขียวในประเทศไทย

  • ยศพิชา คชาชีวะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ศิริเดช คำสุพรหม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • จิราพร ชมสวน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คำสำคัญ: ร้านอาหารสีเขียว, ขยะร้านอาหาร, มลพิษร้านอาหาร

บทคัดย่อ

ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันให้ความสนใจต่อการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือร้านอาหารสีเขียว ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติหลายประการ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงองค์ประกอบของแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษเนื่องจากเป็นด้านที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และยังได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ และรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจอาหารกับแนวปฏิบัตินี้ โดยศึกษากับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ทำการสอบถามตัวอย่างจำนวน 407 ราย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบแนวปฏิบัติด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และทำการยืนยันด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) นำปัจจัยที่ได้ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัวแปรต้นด้านประชากรศาสตร์ด้วยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้ความสำคัญกับการลดมลพิษ  การลดขยะต้นทาง การใช้เทคโนโลยีลดขยะ และการจัดการขยะ ตามลำดับ ยังพบว่าปัจจัยเพศมีผลต่อการปฏิบัติในด้านนี้ไม่แตกต่างกัน แต่ให้ความสนใจการปฏิบัตินี้ในระดับสูง และผู้ที่อายุน้อยมีพฤติกรรมการจัดการขยะและการลดขยะต้นทางมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า และผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มีรายได้สูงมีพฤติกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีลดขยะและการลดขยะต้นทางมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า

เผยแพร่
26-02-2024