พรสวรรค์พิเศษสู่จิตวิญญาณความเป็นครู กับการอุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสในสังคม กรณีศึกษา ครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์)

  • มนัสวี แก้วผลึก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วัฒนา สร้อยสังวาลย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วาศิณี สุวรรณระวี สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ธนบุรี
คำสำคัญ: พรสวรรค์พิเศษ, จิตวิญญาณความเป็นครู, การอุทิศตน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติ ผลงาน จิตวิญญาณความเป็นครู และการปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกครูเชาว์ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง จำนวน 2 คน  และเยาวชน จำนวน 2 คน ประกอบกับการสัมภาษณ์ และการจดบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์         

ผลการศึกษา พบว่า

1) ครูเชาวลิต สาดสมัย มีเส้นทางช่วงชีวิต 3 ช่วงชีวิต ได้แก่ วัยเยาว์ ครูเชาว์ ลืมตาดูโลกขึ้นมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่พิการและบกพร่องทางสติปัญญาเติบโตมาในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญา วัยรุ่น ออกจากบ้านราชาวดีมาเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสู่วัยทำงาน  จึงค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านหนังสือพิมพ์พลิกชะตาชีวิตสู่การเป็นครูอาสา

          2) จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้ที่มีจิตใจและเห็นคุณค่าในอาชีพครู มีความรักและเมตตาต่อเด็ก โดยช่วยเหลือ และเอาใจใส่อย่างเสมอภาค พัฒนาเด็กตามศักยภาพ ทุ่มเทอย่างเต็มที่ รับฟังเหตุผล และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3) การปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับเด็กและผู้ปกครอง และทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก โดยสร้างเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ และมอบทุนการศึกษา ซึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

เผยแพร่
01-06-2022