ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

  • วรรณธิกา คำบุญมา
  • อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน
  • บัณฑิต ผังนิรันดร์
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, รูปแบบการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมการซื้อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 34-41 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยรวมในระดับมาก จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถโตโยต้า วีออส แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า วีออส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และ .05 ตามลำดับ

เผยแพร่
01-05-2018