แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในสถานที่เกิดเหตุคดีจราจรระหว่างพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

  • รภิญา ดิษฐเอม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
คำสำคัญ: พนักงานสอบสวน, เจ้าหน้าที่กู้ภัย, การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานร่วมกันในสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัย เมื่อเกิดเหตุคดีจราจร ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ พนักงานสอบสวน จำนวน 5 ราย และเจ้าหน้าที่กู้ภัย มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร จำนวน 5 ราย ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Snowball Sampling รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชียวชาญ จากนั้นวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องผลการวิจัยพบว่า 1) การทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัย ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดเหตุ โดยเน้นไปที่การจดบันทึกการเกิดเหตุ เช่น สถิติการเกิดเหตุ พื้นที่เสี่ยง รูปแบบและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในแต่ละครั้งห้ามมีการตัดสินใจเพียงลำพัง จะต้องมีแพทย์ พนักงานสอบสวน หรือกู้ภัยที่มีประสบการณ์และมีทักษะระดับเชี่ยวชาญอยู่ในที่เกิดเหตุทุกครั้ง เพื่อป้องกันความไม่ประมาทและกันการผิดพลาดและพนักงานสอบสวนนั้นมีความสำคัญสูงสุดต่อการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีเหตุจราจรตามอำนาจของกฎหมายพร้อมทั้งประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักนิติวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ชันสูตร กู้ภัยหรือมูลนิธิฯ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยคดีจราจรจังหวัดสมุทรสาคร พบปัญหา 2 ด้าน คือ ปัญหาด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ เนื่องจากพนักงานสอบสวนหรือมีน้อยและปัญหาด้านการประสานงานในการดำเนินกิจกรรมหรือการขนส่งผู้บาดเจ็บ เป็นต้น

เผยแพร่
31-12-2021
ประเภท
บทความวิจัย