ความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

  • จริยา อรัญญะ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ปริญญา สีลานันท์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
คำสำคัญ: ความรู้, ความเข้าใจ, นิติวิทยาศาสตร์, แพทย์, พยาบาล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร และโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของคำถาม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 68 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติและทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจของแพทย์และพยาบาลทั้ง 2 โรงพยาบาลอยู่ในระดับดี โดยมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดในด้านการชันสูตรพลิกศพ และด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ในระดับต่ำที่สุด จากการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงพยาบาลพบว่า (1) สถานภาพการทำงานแตกต่างกันส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในด้านการบันทึกบาดแผล ซึ่งแพทย์มีความรู้มากกว่าพยาบาล และพยาบาลมีความรู้มากกว่าแพทย์ในด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (2) ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันจะพบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่แตกต่างกันทั้งหมด 4 ด้าน ยกเว้นด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (3) การได้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกันทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันในด้านการบันทึกบาดแผลและด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และ (4) บุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลที่แตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันโดยบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลทุ่งตะโกในด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในโรงพยาบาลในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน จึงควรส่งเสริมและพัฒนางานด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากร

เผยแพร่
04-06-2023
ประเภท
บทความวิจัย