ทำอย่างไรให้ธุรกิจการบินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำสำคัญ: ธุรกิจการบิน, สิ่งแวดล้อม, มลพิษทางอากาศ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจการบิน และแนวทางในการแก้ไขกับปัญหามลพิษที่เกิดจากจากธุรกิจการบิน ซึ่งธุรกิจการบินเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรในประเทศนั้น อีกทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย การขนส่งทางอากาศถือเป็นการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งมีอากาศยานเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นพาหนะในการขนส่งผู้โดยสาร หรือขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตราบถึงทุกวันนี้อากาศยานโดยสารยังคงต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในปริมาณสูง ซึ่งกลายเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวน ทำให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก และเกิดจิตสำนึกที่ดี รู้คุณค่าของทรัพยากร ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นสามารถช่วยทำให้ธุรกิจการบินสามารถดำเนินการขนส่งได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป

เผยแพร่
28-12-2022
ประเภท
บทความวิชาการ