แผนที่ความรู้เพื่อการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร

  • กฤษณะ วุฒิพันธุ์ชัย
  • อรพรรณ คงมาลัย
คำสำคัญ: ความรู้, การจัดการความรู้, แผนที่ความรู้, โมบายแอพพลิเคชั่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อพัฒนาแผนที่ความรู้สำหรับการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มสำหรับเกษตรกรผู้ค้าทุเรียน และผู้ต้องการซื้อทุเรียน ในจังหวัดจันทบุรี โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงทฤษฎีความรู้ (Knowledge) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการทำแผนที่องค์ความรู้ (Knowledge Map) การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่มและการสังเกตการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 กลุ่มในจังหวัดจันทบุรี คือ 1) กลุ่ม Smart Famer 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และ 3) กลุ่มผู้ค้าทุเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และการจัดทำแผนที่ความรู้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนที่ความรู้สำหรับการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งให้ความรู้ในด้านการเกษตรและสนับสนุนการซื้อขายทุเรียนเพื่อช่วยลดปัญหาภาคการเกษตรของประเทศไทยได้

เผยแพร่
01-05-2018