มาตรการป้องกันอาชญากรรมแรงงานต่างชาติ สัญชาติกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราด

  • กิตติสัณห์ ชะนะ
  • เพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ
คำสำคัญ: มาตรการป้องกันอาชญากรรม, แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา, จังหวัดตราด

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “มาตรการป้องกันอาชญากรรมแรงงานต่างชาติ สัญญาติกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อได้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการก่ออาชญากรรมแรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชาของตำรวจภูธรจังหวัดตราด การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานดำเนินการทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 33 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวมทั้งสิ้น 380 คน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันการก่ออาชญากรรมแรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราด เป็นตัวแบบ “4Ps Model” ประกอบด้วย ด้านนโยบายต้องมีความเข้มงวดในการตรวจตราการเดินทางเข้าออกชายแดนไทยกัมพูชา ด้านกระบวนการ ต้องมีกระบวนการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดสกัด ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ ปราบปรามแรงงานต่างชาติ ต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความร่วมมือ ต้องเสริมสร้างเครือข่ายภาคท้องถิ่น ในการร่วมเฝ้าระวังปัญหาก่ออาชญกรรมของแรงงานต่างชาติ

เผยแพร่
01-05-2018