วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย กำลังเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารและเว็บไซต์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย สนใจเผยแพร่บทความ อ่านขั้นตอน การส่งบทความ

หรือติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์: 02-241-7191-5 ต่อ 4131, 4135, 4151 
Website: http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/ 
E-mail: gradjournal@dusit.ac.th 
ผู้ประสานงาน: คุณจารุภา ยิ้มละมัย (ต่อ 4131) คุณณัชชา ถาวรบุตร (ต่อ 4135)