ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน      อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์      ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์    ที่ปรึกษาคณบดี

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร.โสภณ ศรีวพจน์           โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พันตำรวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญศิริ                        กระทรวงยุติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มหาคีตะ             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องค์อร สงวนญาติ            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ประสานงาน  
นางสาวจารุภา ยิ้มละมัย        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
นางสาวณัชชา ถาวรบุตร       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต