[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< มิถุนายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


  

   

 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2550

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555

 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552
   

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สมศ. ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552
   

รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
(ฉบับเดือนมกราคม 2554)
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
แผนพัฒนาตามแนวนโยบาย 3 ดี.zip
แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2553-2557
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2552
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
แผนบริการวิชาการ ปีพ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
   

 

 

 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 410 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ 4
รองศาสตราจารย์ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 22
รวมทั้งสิ้น 42 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University